12.2.2021. Izmjene Zakona o el. komunikacijama

PREDLOŽENE HITNE IZMJENE ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJI PREDSTAVLJAJU OPASNOST ZA USTAVNA PRAVA I PRIVATNOST GRAĐANA I GRAĐANKI REPUBLIKE HRVATSKE

Udruga Politiscope uputila je zastupnicima Hrvatskog sabora svoje prijedloge za izmjene Zakona o elektroničkim komunikacijama, jer sam nacrt, kao ni predloženi amandmani, nisu dovoljan jamac zaštite privatnosti, sigurnosti i ustavnih prava građana i građanki Republike. Izmjenama koje predlaže Vlada, ministri bi, u izvanrednim okolnostima, imali ovlast izdavanja zahtjeva telekomunikacijskim operaterima za obradom podataka o geolokaciji mobilnih uređaja naših građana. Bilo kakvo zadiranje u potencijalno veoma osjetljivu kategoriju podataka mora biti privremeno, proporcionalno, nužno za ostvarenje svrhe te transparentno. Stoga je pravo građana potrebno dodatno zaštiti u predloženim izmjenama zakona.

Politiscope predlaže ograničenje obrade podataka o lokaciji na temelju jednog zahtjeva ministra na najdulje 30 dana. Izdavanjem novih zahtjeva ministar ima mogućnost produljiti period obrade podataka ako se za to ukaže potreba. U slučaju obrade podataka o lokaciji svih građana na određenom geografskom području, uvodi se obveza poopćivanja podataka o lokaciji na razinu gradske četvrti ili lokalne jedinice. Naposljetku, uvodi se izričita zabrana izrade profila ispitanika na temelju obrade prikupljenih podataka o lokaciji.

Niže istaknuti prijedlog amandmana ujedno uključuju neke od korisnih prijedloga sadržanih u amandmanima predloženih od strane Kuba zastupnika SDP-a i Pučke pravobraniteljice poput obveze definiranje skupine ispitanika i vremenskog perioda obrade podataka, obveze obavještavanja ispitanika o obradi podataka, obveze uništavanja prikupljenih podataka u roku od 30 dana u slučaju nepokretanja odgovarajućeg postupka, izričito navođenje tijela nadležnog za poslove civilne zaštite kao jedinog nadležnog za obradu podataka, obveza obavještavanja nadležnih tijela o poduzetim radnjama.

Politiscope poziva saborske zastupnike da usvajanjem predloženih izmjena zaštite ustavna prava građana i građanki Republike Hrvatske te njihovo pravo na privatnost sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679.

 

Predložene izmjene:

Predlaže se dodavanje sljedećih stavaka u novom članku Zakona o el. komunikacijama (104.a.):

4) Obrada podataka iz stavka 3. ovog članka temeljem zahtjeva iz stavka 1. ovog članka mora jasno definirati koju skupinu ispitanika zahvaća te biti ograničena na najdulje 30 dana. Ukoliko se obrada podataka iz stavka 3. ovog članka odnosi na čitavu populaciju ispitanika na određenom geografskom području mora biti ograničena na podatak o lokaciji poopćen na razini gradske četvrti, lokalne ili područne (regionalne) jedinice samouprave. Zabranjeno je na temelju podataka o lokaciji provoditi bilo koju vrstu profiliranja ispitanika.

5) Operateri javnih komunikacijskih mreža i javno dostupnih komunikacijskih usluga dužni su bez odgode, putem tekstualne poruke i/ili na drugi odgovarajući način, obavijestiti ispitanika o svrsi novonastale obrade podataka o lokaciji te vremenskom periodu trajanja obrade.

6) Po isteku vremenskog perioda obrade podataka o lokaciji, nadležno tijelo iz članka 7. ovog zakona dužno je u roku od 30 dana pokrenuti odgovarajući postupak ili uništiti prikupljene podatke.

7) Službenik za zaštitu podataka tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite i druge osobe koje imenuje ovlaštene su za obradu podataka iz stavka 3. ovog članka u opsegu i na način koji je nužan za ostvarenje cilja i svrha iz stavka 1. ovog članka. Na tu obradu podataka odgovarajuće se primjenjuju posebni propisi o zaštiti osobnih podataka.

8) Zahtjev ministra iz stavka 1. ovog članka sadrži informacije o tome za što se prikupljeni podaci koriste, o vremenskom periodu obrade podataka o lokaciji, poduzete tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osjetljivih podataka te popis imenovanih ovlaštenih osoba koji imaju pristup podacima.

9) Tijelo iz stavka 3. ovog članka dužno je svaka dva tjedna obavijestiti nadležni saborski odbor i tijelo nadležno za provedbu zakona koji uređuju područje zaštite osobnih podataka o svim provedenim radnjama.

Foto: Electronic Frontier Foundation